Forumreglement ST1100-1300.

Status
Niet open voor verdere reacties.

webster

Administrator
Medewerker
De Webmasters van ST1100-1300.nl, ST1100-1300.be, st1100-1300.eu, ST1100-1300.com en ST1100-1300.info,
welke fora
hierna verder te noemen ST1100-1300,

MELDEN HIERBIJ HET FORUMREGLEMENT.

Aansprakelijkheid.
Het ST1100-1300 forum is, evenals de Webmaster(s), Administrator(s) en de Moderatoren (het 'Team') van het ST1100-1300 forum, op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe danwel indirecte schade die (mede)veroorzaakt is door het bestaan of gebruik van het ST1100-1300 forum of delen of inhoud daarvan.

Ontlenen van rechten.
Aan het gebruik van het ST1100-1300 forum kunnen geen rechten worden ontleend.


1. REGLEMENT.
1.1 - Deelname aan dit forum.
Door deelname aan dit forum, in welke vorm dan ook, verklaart u zich automatisch en onvoorwaardelijk akkoord met onderstaande bepalingen.

U wordt geacht deze regels te hebben doorgenomen voordat u enig bericht plaatst. U kunt bij overtreding van de regels hierop aangesproken worden door een Teamlid. Wanneer u deze regels deels of geheel niet in acht neemt kan een Teamlid, immer in overleg met de overige Teamleden, besluiten over te gaan tot een terechtwijzing, het uitdelen van een officiële waarschuwing, of tot ontzegging van de toegang tot het forum (een 'ban'). Deze laatste kan tijdelijk zijn, maar in zwaarwegende situaties ook permanent.

1.2 - Plaatsing van content.
Berichten dienen in het daarvoor qua onderwerp meest geschikte subforum geplaatst te worden. Berichten die in het geheel niet gerelateerd zijn aan de Honda Pan European ST1100 of ST1300 of andere motorfietsen horen thuis in het off-topic gedeelte ('Koffiecorner'). Teamleden mogen topics welke niet in het meest geschikte forum zijn geplaatst verplaatsen. Door enige post te plaatsen op dit forum verklaart u dat u de rechthebbende bent van de post alsook enige rechtstreeks daaraan gekoppelde media, en verleent u ST1100-1300 onvoorwaardelijke toestemming deze publiek te vertonen zonder enig voorbehoud.

1.3 - Formuleren van een topictitel.
U dient de titel van uw bericht zo te formuleren dat direct duidelijk is wat de strekking van het geplaatste bericht is.
Voorbeelden van onjuiste titels: “Hoe moet dit.”, “Foutmelding”, "Help!"
Voorbeelden van correcte titels: “Hoe remklauw reviseren ST1100”, "Welke motorolie voor de ST1300".

1.4 - Formuleren van content.
Een heldere formulering van uw bericht verkleint de kans op miscommunicatie en onbegrip. Vooral bij technische problemen vergroot een duidelijke formulering van het probleem de kans op een snelle en adequate reactie die leidt tot een mogelijke oplossing. Plaats, waar dat verduidelijking kan bieden, foto's bij. Wees niet onnodig langdradig; dit verkleint de kans dat uw post goed wordt gelezen. Er is enorm veel kennis en hulpvaardigheid aanwezig onder de forumleden waarvan ook u gebruik kunt maken - mits u daarvoor de juiste snaar weet te raken. Lees eerst eens de posts van anderen en probeer daarna uw post daarbij aan te laten sluiten.

1.5 - Grammatica en taalgebruik.
De primaire taal op het forum is Algemeen Beschaafd Nederlands; Engels wordt ook toegestaan voor zij die het ABN niet (voldoende) machtig zijn. Om reden van leesbaarheid dient er correct gebruik te worden gemaakt van hoofdletters en enige interpunctie. Het gebruik van veel hoofdletters wordt ervaren als SCHREEUWEN en wordt als onbeleefd ervaren. Hele lange zinnen zonder hoofdletters, aan eengebreid met komma's worden doorgaans niet goed gelezen en missen derhalve hun doel. Wees helder, compleet én compact.

Daarnaast wordt gebruik van de juiste spelling gewaardeerd. Veel webbrowsers hebben tegenwoordig een goede spellingcontrole functie; maak hier dus gebruik van.


1.6 - Opmaak.
U dient uw teksten in een voor dit forum gebruikelijke opmaak en lettertype te plaatsen, inhoudende dat u geen teksten plaatst waarin in deze punten de overhand hebben:
 • Grote aantallen emoticons ('smileys'),
 • Buitengewoon grote of kleine letters of bizar kleurgebruik,
 • Tekst(delen) in uitsluitend hoofdletters,
 • Teksten in zogenaamde ‘breezertaal' of andere vormen van irriterend tekstgebruik,
 • Overvloedig gebruik van leestekens, waaronder overmatig gebruik van uitroep- of vraagtekens.
1.7 - Quoten.
Functioneel quoten (aanhalen van andermans tekst) is toegestaan, maar irrelevante regels in de quote dienen verwijderd te worden teneinde de quote compact te houden. Quote geen afbeeldingen tenzij strikt noodzakelijk. Onnodige quotes, waaronder ook het aanhalen van de direct bovengeplaatste post, zullen dan ook verwijderd of ingekort worden.

1.8 - Respectvol communiceren.
U dient uw berichten zo te formuleren dat deze steeds respectvol zijn ten aanzien van anderen. Schelden, bedreigingen of beledigingen zijn niet toegestaan en zullen worden verwijderd.

Merk hierbij op dat in geschreven tekst bepaalde emoties wellicht niet terug te lezen zijn. Gebruik daartoe waar nodig emoticons - maar met mate.

Wees, als uw bericht blijkbaar door anderen niet zo wordt geïnterpreteerd als u het bedoelde, niet te groot om excuus aan te bieden en uw formulering aan te passen. Hiermee zult u eerder aan respect winnen dan verliezen.

1.9 - Aanstootgevende content.
U dient rekening te houden met de publieke diversiteit op, en de uitstraling van, dit forum. Het plaatsen van sexistische/pornografische, aanstootgevende of illegale links danwel beeldmateriaal wordt derhalve niet getolereerd. Niet noodzakelijk uit moralistische overwegingen, maar omdat er andere, beter daartoe geëigende communicatieplatformen daarvoor bestaan: dit is een motorforum.

1.10 - Gelijke behandeling van bezoekers.
Racisme en discriminatie, in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan op dit forum. Wij pleiten voor verdraagzaamheid over alle grenzen van rasverschillen, geslachten en/of meningen, en voeren hierin een zero tolerance beleid.

De bezoekers van dit forum hebben allen tenminste één overeenkomst: zij zijn geïnteresseerd in motorrijden, en met name in de Pan European. Ga in uw conversaties dan ook immer uit van deze overeenkomst i.p.v. eventuele verschillen.

1.11 - Spam.
Spam (ongevraagde en ongewenste reclame-uitingen) is onder geen beding toegestaan. Gebruikers die zich schuldig maken aan spamming zullen worden gewaarschuwd en hun spamberichten worden verwijderd. Wij voeren hierin een zero tolerance beleid; spamming kan leiden tot een al dan niet permanente ban. Wilt u iets onder de aandacht brengen van het forumpubliek maar bestaat er twijfel over of dit als spam kan worden opgevat, contacteer dan één van de Teamleden.

1.12 - Rechten van Beheerders.
De Beheerders (de gezamenlijke Webmasters, Administrators en Moderators - ook wel het 'Team') behouden zich te allen tijde het recht voor om onwenselijke berichten en/of onderwerpen zonder verdere notificatie te verwijderen en/of te bewerken. Berichten met aanstootgevende tekst, laster, spam, etc. worden naar inzicht van (en na ruggespraak in) het Team verwijderd.

Wat onder 'onwenselijk' valt wordt exclusief bepaald door het Team, niet door de gebruikers. In situaties waar het Reglement niet in voorziet zijn de Beheerders bevoegd om, in onderlinge samenspraak, de door het als gewenst geziene actie te ondernemen. In specifieke gevallen mogen Beheerders, wederom na het bereiken van een onderlinge consensus, afwijken van het Reglement of forumleden toestaan daarvan af te wijken.

1.13 - Wangedrag.
Het ST1100-1300 forum is een aantrekkelijk, betrouwbaar platform voor o.a. sociale activiteiten, kennisoverdracht, onderlinge assistentie en particuliere handel. Om deze positie te waarborgen heeft de forumleiding zich het recht voorbehouden om bezoekers te waarschuwen of zelfs te weren indien zij wangedrag vertonen.

Voorbeelden van wangedrag kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot:

 • Forumregels niet in acht nemen,
 • Pogen onrust te stoken of haat te zaaien,
 • Opzettelijk verstrekken van foutieve technische informatie welke schade en/of letsel tot gevolg kan hebben,
 • Bij afname van goederen en/of diensten: het niet nakomen van betalingsverplichtingen aan particuliere verkopers,
 • Bij leveren van goederen en/of diensten: niet leveren conform afspraak.
1.14 - Privéberichten / Personal Messages ('PB' of 'PM').
De forumregels gelden onverkort voor het gebruik van het PB-systeem. Privéberichten worden echter normaliter beslist niet gemonitored of gemodereerd door het Team, tenzij daar een zeer directe en dringende aanleiding of juridische verplichting toe bestaat en slechts na bereikte consensus binnen het Team.


2. BANNER, ONDERSCHRIFT.
2.1 - Banner.
Er is geen legale mogelijkheid om een banner te linken vanaf een andere site.

2.2 - Eisen aan uw onderschrift.
Het onderschrift / handtekening van de gebruiker moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Mag niet langer zijn dan 255 karakters,
 • Mag niet groter zijn dan 550 x 125 pixels,
 • Mag niet groter zijn dan 250 kB,
 • Mag geen animatie bevatten,
 • Mag geen commerciële boodschap vertegenwoordigen,
 • Mag geen aanstootgevende tekst, laster, spam etc. bevatten,
 • Tekstformaat moet tussen de 6 en 12 pixels hoog zijn,
Links zijn toegestaan mits deze geen commerciële doeleinden hebben of aanstootgevende sites vertegenwoordigen, e.e.a. ter beoordeling van het Team. Als een onderschrift niet aan deze eisen voldoet zal deze verwijderd worden uit het gebruikersprofiel. Indien van toepassing kunt u een waarschuwing of in extreme gevallen zelfs een ban ontvangen.


3. AVATARS.
3.1 - Toestemming.
Een avatar is een unieke afbeelding, gekoppeld aan uw account, waarmee u zich onderscheidt van andere forumgebruikers. Deze wordt getoond bij ieder van uw posts. Het is toegestaan om een avatar te gebruiken. Er is een mogelijkheid om een avatar te linken vanaf een andere site.

3.2 - Eisen aan uw avatar.
Uw avatar moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Niet groter dan 150 x 150 pixels,
 • Niet groter dan 100 kB,
 • Bevat geen animatie,
 • Bevat geen commerciële boodschap,
 • Bevat geen aanstootgevende tekst, laster, spam etc.
Verder dient uw gelinkte avatar goed bereikbaar te zijn. Avatars gelinkt vanaf een trage server of welke herhaaldelijk fout ingeladen worden zullen verwijderd worden uit uw gebruikersprofiel.


4. ACCOUNT / PROFIEL.
4.1 - Persoonsgebonden account.
Een account op ST1100-1300 is persoonsgebonden en mag nimmer uitgeleend of gebruikt worden door een andere gebruiker dan de oorspronkelijke aanvrager.

4.2 - Accountnaam.
Een account wordt herkend aan een gebruikersnaam. Een gebruikersaccount kan en mag niet van nickname/forumnaam gewijzigd worden anders dan in uitzonderlijke gevallen, e.e.a. ter beoordeling van het Team en uitsluitend op verzoek van de account eigenaar.

4.3 - Inactieve accounts.
De Beheerders behouden zich het recht voor om een account dat tenminste 6 maanden niet gebruikt is zonder nadere notificatie te verwijderen. Na 3 maanden inactiviteit kan het account geblokkeerd worden en zal de gebruiker contact op moeten nemen met de Beheerders voor eventuele heractivatie.

4.4 - Zoeken naar antwoorden.
Voordat u een vraag stelt is het zinvol om te bezien of er eerder soortgelijke berichten (en eventueel ook antwoorden) geplaatst zijn. Dit kan gedaan worden door middel van een zoekopdracht. Er is daartoe op verreweg de meeste pagina's een tekstvak rechts bovenaan beschikbaar, waarin u uw zoekterm(en) kunt invoeren.


5. FORUMSTRUCTUUR.
- WELKOM:
5.1 - Welkom bij st1100-1300.eu.
Welkomstwoord van uw Webmaster.

5.2 - Forumreglement.
De gedragsregels zoals die gelden op dit forum.

5.3 - Mededelingen Webmaster.
Alle mededelingen van de Webmaster worden hier geplaatst. Doorgaans zijn deze van huishoudelijke aard.

5.4 - Nieuwe leden.
Wie bent u, welke motor rijdt u, wat is uw rij-ervaring en in welke omgeving rijdt u zoal? Voor nieuwe gebruikers is het zeer wenselijk dat deze zich eerst hier voorstellen. U zult al snel worden verwelkomd door andere forumleden, en u zult ook al snel de enorme hulpvaardigheid van de forumleden bemerken!

Eén topic per persoon toegestaan, een tweede zal verwijderd worden. Off-topic is in dit subforum niet toegestaan. Op deze manier kunnen gebruikers een overzichtelijk topic houden. Om gebruik te kunnen maken van 'Te koop aangeboden' en 'Te koop gevraagd'
moet een nieuw lid zich hier hebben voorgesteld.

- TECHNIEK:
5.5 - Onderdelen.
Met subfora 'Aftermarket' en 'Origineel'. Hier vindt (of meldt) u waar u al dan niet originele onderdelen voor uw ST heeft gevonden, bij voorkeur met zoveel mogelijk detail als voorhanden. Denk aan Honda part numbers, bestelnummers en internet URLs. Doel is om u en anderen zo vlot mogelijk naar een bron van door u gezochte delen te leiden. Middels 'voorvoegsels' kunt u aangeven of deze onderdelen voor de ST1100 danwel ST1300 bedoeld zijn.

5.6 - ST1100.
Vragenforum voor alle technische problemen/vragen voor de Pan European ST1100. U dient zo helder mogelijk te zijn in de probleemstelling en relevante informatie (bijvoorbeeld model, type en bouwjaar aangeven).

5.7 - ST1300.
Vragenforum voor alle technische problemen/vragen voor de Pan European ST1300. U dient zo helder mogelijk te zijn in de probleemstelling en relevante informatie (bijvoorbeeld model, type en bouwjaar aangeven).

5.8 - Documentatie.
Hierin worden downloads of tekstberichten geplaatst met betrekking tot voertuigtechniek.

5.9 - Mobiel KlusTeam (M.K.T.).
Hierin wordt weergegeven wat het Mobiele KlusTeam doet en kunnen vragen / hulpverzoeken worden geplaatst.

5.10 - Overig.
Dit subforum biedt u de ruimte om te discussiëren over technische zaken die geen betrekking hebben op de ST1100 danwel ST1300.


5.11 - How To.
Hier worden handige stap-voor-stap handleidingen aangeboden welke u kunnen helpen een bepaalde klus aan uw Pan zelf te verrichten.

- ALGEMEEN:

5.12 - GPS, Alarm, Intercom en aftermarket electronica.
Bespreek hier aanvullende electronica die u gebruikt op, in of aan uw Pan European.

5.13 - Motorkleding, protectie en helmen.
Voor alle gesprekken inzake kleding en persoonlijke bescherming op de motor.

5.14 - ST1100.
Voor alle niet-technische discussies inzake het gebruik van de ST1100.

5.15 - ST1300.
Voor alle niet-technische discussies inzake het gebruik van de ST1300.

- DIVERSEN:
5.16 - Verdacht, onjuist of frauduleus.
Komt u twijfelachtige zaken tegen zoals gebruikte motorartikelen van dubieuze herkomst, dan kunt u dat hier met ons delen.

5.17 - Downloads
Hier kunnen downloads die op dit forum beschikbaar zijn worden besproken.

5.18 - Koffiecorner.
Het off-topic gedeelte. Onder off-topic verstaan we niet-motorgerelateerde berichten. Hier geldt een vrijheid van meningsuiting, echter zijn kwetsende opmerkingen niet toegestaan. U dient uw berichten zo te formuleren dat deze respectvol zijn ten aanzien van de andere gebruikers; schelden of andere vormen van beledigingen zijn niet toegestaan. Deze zullen direct verwijderd/aangepast worden zonder overleg of waarschuwing.

Even als in de andere forumonderdelen geldt ook in Koffiecorner dat het starten van topics waarvan de inhoud veel gelijkenis en/of overeenkomsten vertoont met reeds eerder geopende topics niet is toegestaan.

5.19 - Tips, Trucs en Wetenswaardigheden.
Handige kleine weetjes die u kunnen helpen meer functionaliteit of rijplezier uit uw Pan European te halen.

5.20 - Evenementen.
Voor het aankondigen, afspreken en napraten van meetings, evenementen en shows.

5.21 - Tourtochten.
Bespreek en plan gezamenlijke motorritten in binnen- en buitenland. Voor zowel aankondigingen, afspraken en nabesprekingen.

5.22 - Gespot op internet.
Film(fragmenten), foto's, koopjes, farkles en websites gerelateerd aan de Pan European. U dient te zorgen voor een vlotte verbinding en het betreffende type beeldformaat en extensie te vermelden. Als alleen ‘s nachts downloaden mogelijk is dient dit duidelijk vermeld te worden.

5.23 - Opmerkelijk.
Zaken bemerkt die u opvielen of de aandacht trokken? Deel ze hier met anderen!

5.24 - Verkeersregelaars.
Een aantal forumleden is actief als verkeersregelaar / begeleider. Hier kunnen de zaken die deze Panrijders ter harte gaan op dit vlak worden doorgenomen.

5.25 - Verkeersregels.
Vragen over verkeerssituaties, wetswijzigingen of gedragingen in het verkeer? U kunt ze hier voorleggen aan mensen die er beslist ook een (al dan niet professionele) mening over hebben.

5.26 - Te koop aangeboden.
Commerciële advertenties zijn uitsluitend toegestaan na verkregen toestemming van de Beheerders van ST1100-1300 en worden bij twijfel verwijderd! Dit forum wordt streng gemodereerd aan de hand van onderstaande vereisten:

 • Groepsaankopen en vaste diensten aangeboden door forumleden dienen aan een Teamlid te worden voorgelegd ter goedkeuring,
 • Plaats zoveel mogelijk objecten/diensten in één topic. Als u veel objecten/diensten wilt verkopen, maak dan niet voor elk product een apart topic aan,
 • U mag alleen objecten en/of diensten voor uzelf aanbieden, niet 'in opdracht van',
 • Het niet nakomen van leverings- en/of betalingsverplichtingen kan leiden tot een ban,
 • Maak een duidelijke topictitel aan voor de aangeboden producten,
 • Plaats een duidelijke omschrijving en zoveel mogelijk gegevens van de aangeboden objecten/diensten,
 • Om de verkoop te bevorderen wordt het plaatsen van foto's op prijs gesteld,
 • Vermeld geen contactgegevens bij het plaatsen van een advertentie.
  Gebruik hiervoor het PB-systeem,
 • Het vermelden van een vraag- of richtprijs verdient de voorkeur maar mag per PB,
 • Het is niet toegestaan om je eigen topic binnen 5 dagen te "bumpen", d.w.z. door een reply bovenaan te plaatsen. Bij een eerste overtreding zal de bump verwijderd worden, bij een tweede overtreding zal het gehele topic zonder pardon verwijderd worden,
 • Reageer alleen als je het aangeboden product wilt aanschaffen of er vragen over hebt,
 • Bieden op te koop aangeboden objecten/diensten is niet toegestaan, daarvoor is genoeg ruimte voor op Marktplaats/eBay,
 • Melden dat er een PB verstuurd is is onnodig en derhalve niet toegestaan,
 • Om hier te mogen posten moet de topicstarter:
  • zich hebben voorgesteld onder 'Nieuwe leden', en
  • minimaal 3 maanden lid zijn, en
  • tenminste 45 inhoudelijke posts hebben geplaatst.
Topics die niet aan de regels voldoen zullen worden verwijderd. Bij de verkoop van een motorvoertuig wordt aangeraden tenminste de volgende zaken te vermelden:
 • Prijs
 • Merk & type
 • Bouwjaar
 • Km stand
 • Minpunten
 • Pluspunten
 • Modificaties/Extra's
 • Eventuele bijzonderheden
 • Foto's.
Houd deze lijst aan als leidraad van uw eerste topic post. Dit scheelt vragen en maakt alles direct duidelijk voor een potentiële koper. Meer informatie is uiteraard geen probleem, dit naar eigen inzicht.

5.27 - Te koop gevraagd.
Hier kunnen topics geplaatst worden waarin een oproep wordt geplaatst voor een bepaald onderdeel, een bepaalde dienst, of een bepaald voertuig (auto/motor/bromfiets). Bij voorkeur gerelateerd aan de ST1100/1300, maar niet verplicht.

 • Maak een duidelijke topictitel aan voor het gezochte product (of dienst),
 • Plaats een duidelijke omschrijving, en zoveel mogelijk gegevens van het gezochte product,
 • Reageer alleen als je iets aan te bieden hebt,
 • Om hier te mogen posten moet de topicstarter:
  • zich hebben voorgesteld onder 'Nieuwe leden'
5.28 - Wat heb ik gekocht.
Een aardige aanschaf gedaan voor uw Pan European? Deel in de feestvreugde met anderen en laat het ons weten!

5.29 - Apps.
Hier mag informatie geplaatst worden over applicaties die op een smartphone of tablet geïnstalleerd kunnen worden met voor motorrijders nuttige informatie, zoals bijvoorbeeld een onderdelen database of een motorweer-app.

Het is onder geen beding toegestaan om apps waarvoor betaald moet worden in dit topic als download te plaatsen. Als dit wel wordt gedaan zal het bericht verwijderd worden en heeft dit mogelijk ook tot gevolg dat de poster van dit bericht een sanctie ontvangt.

5.30 - Groepsaankopen.
Door gezamenlijk in grotere kwantiteit aankopen te doen is het vaak mogelijk een lagere prijs te bedingen bij een leverancier. Deze groepsaankopen worden hier georganiseerd. Inactieve onderwerpen worden na 90 dagen automatisch verwijderd.

Dit topic is niet bedoeld voor commerciële activiteiten en deze zijn dan ook niet toegestaan. Bij twijfel zal het topic gesloten en/of verwijderd worden.Voor commerciële aanbiedingen dient vooraf toestemming gevraagd te worden aan het Team.

5.31 - Archief.
Waar topics die hun leven hebben geleefd hun laatste dagen slijten.

6. FUNCTIES BINNEN HET FORUM.
6.1 - Webmasters.
De Webmasters ontwikkelen en onderhouden de website en het forum, bewaken de performance, voeren software-upgrades uit, maken frequent back-ups en zijn verantwoordelijk voor de capaciteitsplanning. Ook bepalen zij de wensen voor en eisen aan de toekomstige functionaliteit en verzorgen rapportages inzake de eigen werkzaamheden aan het Team.

Webmasters zijn daarnaast primair verantwoordelijk voor de online identiteit, waarborging van de ST1100-1300 reputatie en alle commerciële belangen hierin. Tevens zal de Webmaster de functie van Moderator voor alle fora bekleden.

6.2 - Administrators.
Administrators assisteren de Webmasters en hebben verregaande mogelijkheden om technische instellingen van het forum aan te passen en gebruikersbeheer uit te voeren. Zij fungeren tevens als Moderator over alle fora, werken mee aan vertalingen / uitbreidingen en denken mee over verdere ontwikkelingen op zowel commercieel, juridisch alsook marketing- en publicitair gebied. Administrators bewaken ook mede de uitstraling, identiteit en het imago van het forum.

6.3 - Moderators.
Moderators volgen het aan hen toegewezen forumonderdeel van dag tot dag en zorgen voor de naleving van de forumregels. Zij zien er dus op toe dat er geen off-topic of andere ongewenste berichten geplaatst worden.

Moderators hebben de bevoegdheid om geplaatste berichten te bewerken, verwijderen, (un)locken, verplaatsen of zelfs complete topics in het forum waar zij Moderator van zijn te verwijderen. Moderators houden eerst in de daarvoor aangewezen kanalen ruggespraak voordat zij tot meer drastische actie over zullen gaan.

De Moderators worden geacht met de regels van het forum bekend zijn, deze ook na te leven en zich daarbij op te stellen als goed voorbeeld naar de overige gebruikers. Voor de Moderators is er een speciaal forumdeel waar zij terecht kunnen met vragen en/of mededelingen betreffende hun taak.
Moderators zijn niet verplicht verantwoording af te leggen over hun werk als Moderator, behalve rechtstreeks aan de Webmasters.

Alle Beheerdergroepen dienen er op toe te zien dat de orde en overzichtelijkheid van het topic/forumdeel waar zij rechten voor hebben gehandhaafd blijven.

Wijzigingen voorbehouden.

Laatst herzien op 06FEB2019:
 • Wijziging in Art. 5.26
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Status
Niet open voor verdere reacties.
Bovenaan